Vakantiekat

Uw kattenoppas in Rotterdam Kralingen en omgeving

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Vakantiekat, huisdierenoppas in Rotterdam
Algemene Voorwaarden Vakantiekat, huisdierenoppas in Rotterdam
Artikel 1 Definities
1.1 Opdrachtnemer: kattenoppas Vakantiekat.
1.2 Opdrachtgever: katteneigenaar die de overeenkomst aangaat met Kattenoppas Vakantiekat.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
1.4 De te verzorgen dieren:de dieren waarvoor de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever zorgt.
Artikel 2 Algemeen
2.1 Op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij hier nadrukkelijk van is afgeweken. Alleen een schriftelijk verzoek aan Kattenoppas Vakantiekat, met een schriftelijke bevestiging dat Kattenoppas Vakantiekat hiermee instemt, kan leiden tot een afwijking van de algemene voorwaarden.Dit tast de overige bepalingen niet aan.
2.2 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te allen tijden zonder opgaaf van reden algemene voorwaarden, website en tarieven te
wijzigen.Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever op de hoogte van wijzigingen via de website.
Artikel 3 Rechten en plichten van de opdrachtgever
3.1 Opdrachtgever verklaart gegevens naar waarheid te verstrekken of in te vullen.
3.2 Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet vermelden of verkeerd vermelden van 
noodzakelijke informatie.
3.3 Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat er een extra huissleutel wordt neergelegd bij een vertrouwde derde.
Deze derde persoon zal indien noodzakelijk de sleutel ter beschikking stellen aan Vakantiekat.
3.4 Opdrachtgever zorgt voor voldoende kattenbakvulling, eten en medicijnen (indien van toepassing). Indien dit niet het geval is, koopt 
Kattenoppas Vakantiekat de benodigde spullen en worden de kosten doorberekend aan opdrachtgever.
Artikel 4 Rechten en plichten van de opdrachtnemer
4.1 Opdrachtnemer zal naar beste kunnen zorg dragen voor uw huisdier(en).
4.2 Opdrachtnemer kan zonder opgaaf van reden een oppasverzoek weigeren tijdens of na afloop van het intakegesprek.
4.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het aanbod van oppasdiensten stop te kunnen zetten.Dit geldt niet voor al gemaakte oppasafspraken,tenzij esprake is van overmacht.
4.4 Indien opdrachtnemer in geval van overmacht niet in staat is op te passen, wordt er indien de oppasperiode reeds is gestart altijd voor een goede vervanging gezorgd. De opdrachtgever wordt terstond geïnformeerd hierover.
Artikel 5 Privacy
5.1 Uw gegevens worden uitsluitend door Kattenoppas Vakantiekat gebruikt en niet aan derden verstrekt. Hierop is de uitzondering mogelijk van de dierenarts en de eventuele vervangende verzorger (zie artikel 4.4).
5.2 Uw sleutel wordt op een zodanige manier gelabeld dat deze niet naar uw huis herleid kan worden.
5.3 Na afloop van de oppasperiode houdt de opdrachtnemer uw sleutel nog in bezit, voor het geval u vertraging oploopt. De oppas zal voor de diereblijven zorgen tou terug bent. Deze kosten worden doorberekend. Wanneer u terug bent wordt er een afspraak gemaakt waarbij u de sleutel retouontvangt.
5.4 Na afloop van de oppasperiode bewaart Kattenoppas Vakantiekat uw gegevens, zodat er geen nieuw intakegesprek hoeft plaats te vinden bij een volgende oppasperiode.
Artikel 6 Gezondheid
6.1 In geval van gezondheidsproblemen van de kat(ten) tijdens de oppasperiode behoudt opdrachtnemezich het recht voor een dierenarts te
raadplegen. Dit gebeurt waar mogelijk in overleg met opdrachtgever. Opdrachtnemer zal altijd eerst proberen de dierenarts van de opdrachtgever te contacten. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal opdrachtnemer naar de eigen dierenarts gaan. In het geval van levensbedreigende situaties zal de opdrachtnemer altijd handelen in het belang van het dier.
6.2 In geval van overlijden of inslapen van het dier zal de opdrachtnemer altijd contact opnemen met de opdrachtgever, zodat er de keuze gemaakt kan worden voor een begrafenis of crematie.
6.3 Gemaakte dierenartskosten worden doorberekend aan de opdrachtgever. Voor ieder bezoek aan een dierenarts wordt €12,50 extra in rekening gebracht.
6.4 Opdrachtgever zal de kat(ten) laten vaccineren tegen kattenen niesziekte en draagt zorgt voor een regelmatige ontworming en ontvlooing van de kat(ten).
Artikel 7 Schade en aansprakelijkheid
7.1 De opdrachtgever is als eigenaar van de dieren volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die de dieren van de opdrachtgever aanbrengen aan anderen of aan de eigendommen van anderen. Kattenoppas Vakantiekat is hiervoor dan ook niet aansprakelijk.
7.2 Opdrachtgever gaat de overeenkomst aan voor eigen risico.
7.3 Kattenoppas Vakantiekat kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van ziekte of overlijden van de dieren.
7.4 Kattenoppas Vakantiekat is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever welke veroorzaakt is door huisdieren, of in het geval van niet te voorkomen gebeurtenissen in relatie tot de verzorging van de dieren.
7.5 Kattenoppas Vakantiekat is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een inbraak tijdens de oppasperiode.
7.6 Kattenoppas Vakantiekat is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het ontsnappen van huisdieren, of wanneer huisdieren bij buiten laten niet terugkeren of overlijden.
Artikel 8 Betalingen
8.1 De verschuldigde kosten voor de kattenoppas service dienen voor aanvang van de 1opdracht, direct na de ondertekening van de overeenkomste worden afgerekend bij Vakantiekat. De factuur voor hierop volgende opdrachten dient voor aanvang van de oppasperiode
te worden voldaan.
8.2 Indien opdrachtgever eerder thuiskomt dan afgesproken worden de kosten voor niet genoten oppasbezoeken gecrediteerd op de volgende
factuur. Restitutie vindt behalve in het geval van overmacht niet plaats.

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Januari 2017

Tarieven VAKANTIEKAT

   **Vakantiekat Oppasmenu**


1 bezoek per dag   60 minuten (1 uur)  € 10,00

1 bezoek per dag 120 minuten (2 uur)  € 20,00

1 bezoek per dag 180 minuten (3 uur)  € 30,00

2 bezoeken per dag van 30 minuten     € 15,00

2 bezoeken per dag van 60 minuten     € 25,00


    - Minimaal 1 bezoek per 24 uur -


Deze tarieven gelden voor Rotterdam-Oost en omgeving, binnen een straal van 5 kilometer vanaf postcode 3065. 


We hopen u en uw kat(ten) binnenkort te mogen begroeten!